Procés d’admissió curs 2020-2021

Atès que arran del decret 35/2020 de 13 de març, del Consell, que suposa un canvi en el procés d’admissió per al curs 2020/2021, cal que es tinguen en compte els següents aspectes per poder realitzar la sol·licitud d’admissió quan s’òbriga el termini fer-la:

1. El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior per al curs 2020-2021 es tramitarà de forma electrònica. L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

2. Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a l’admissió.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

4. Els resultats en els processos d’admissió en els centres docents sostinguts amb fons públics es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

5. La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió.

Aquestes indicacions s’han extret de l’article 5 del DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19. [2020/2818]

Podreu consultar totes les novetats sobre el procés d’admissió pitjant al següent enllaç:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

LA SECRETARIA DE L’IES PEDREGUER