Proves d’accés als cicles formatius

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:
Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.
Calendari Proves d’Accés 2017

 • INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig de 2017, els dos inclosos. La prova es realitza en els centres que imparteixen formació professional. Per aquest motiu, al nostre centre es pot realitzar la prova de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 7 de juny de 2017
 • Publicació llistes provisionals d’admesos: 7 de juny de 2017.
 • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 14 de juny de 2017.
 • PROVES GRAU MITJÀ: 19 de juny de 2017.
 • PROVES GRAU SUPERIOR: 20 de juny de 2017.
 • Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior: 28 de juny de 2017.
 • Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior: del 17 de maig al 5 de juliol de 2017, els dos inclosos.
 • Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior: 7 de juliol de 2017