EL FONS SOCIAL EUROPEU I ESO

Els Fons Estructurals Europeu constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. El període de 2014-2020 és el quint període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s’ha situat entre les anomenades regions desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.
Aquests fons funcionen a través de l’acord la Comissió Europea amb l’Estat membre de manera que es financen un o més programes per un període de 7 anys. En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança els nous itineraris de tercer i quart d’ESO. En tercer d’ESO les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Acadèmiques i les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Aplicades i en quart, l’itinerari d’Ensenyances Aplicades i l’Itinerari d’Ensenyances Acadèmiques

Per a saber més
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm

A_CON

FSEpos_val

Deixa un comentari