Proves d’accés als cicles formatius

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:
Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.
Calendari Proves d’Accés 2017

 • INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig de 2017, els dos inclosos. La prova es realitza en els centres que imparteixen formació professional. Per aquest motiu, al nostre centre es pot realitzar la prova de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 7 de juny de 2017
 • Publicació llistes provisionals d’admesos: 7 de juny de 2017.
 • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 14 de juny de 2017.
 • PROVES GRAU MITJÀ: 19 de juny de 2017.
 • PROVES GRAU SUPERIOR: 20 de juny de 2017.
 • Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior: 28 de juny de 2017.
 • Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior: del 17 de maig al 5 de juliol de 2017, els dos inclosos.
 • Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior: 7 de juliol de 2017

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Ja ha eixit publicat el calendari per al procés d’admissió tant d’ESO com de Batxillerat. La novetat fonamental és que el procés es realitza en una fase única i no hi ha un període extraordinari. Els estudiants dels col·legis adscrits com els alumnes del centre no han de fer res fins al moment de la matrícula. Tanmateix, l’alumnat que vulga fer Batxillerat, siga o no del centre, ha d’omplir la instància corresponent, encara que l’alumnat del centre té accés prioritari.
Adjuntem el calendari d’admissió de manera abreviadaCALENDARI ADMISSIÓ ESO_BATX CURS 2016_17

EL FONS SOCIAL EUROPEU I LA FP

Els Fons Estructurals Europeu constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. El període de 2014-2020 és el quint període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s’ha situat entre les anomenades regions desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.
Aquests fons funcionen a través de l’acord la Comissió Europea amb l’Estat membre de manera que es financen un o més programes per un període de 7 anys. En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança les següents accions de Formació Professional:
Pel Programa Operatiu Plurirreigional d’Ocupació, Formació i Educació Regional, FSE CV201-2020:
– FPB BÀSICA. Per tant, la Formació Professional Bàsica que ofereix el centre (Informàtica d’Oficina) es troba cofinançat pel Fons Social Europeu
Per a saber més
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es
hhttp://www.empleo.gob.es/uafse/
www.hisenda.gva.es/va/web/financiacion-y-fondos-europeos
FSEpos_val
A_CON

EL FONS SOCIAL EUROPEU I ESO

Els Fons Estructurals Europeu constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988. El període de 2014-2020 és el quint període de programació en el qual la Comunitat Valenciana ha avançat de forma notable i s’ha situat entre les anomenades regions desenvolupades, és a dir, aquelles el PIB de les quals és igual o superior al 90% de la mitjana de la Unió Europea.
El Fons Social Europeu finança iniciatives en tota la Unió Europea per a millorar l’educació i la formació i per a garantir que els joves completen el seu aprenentatge i obtinguen habilitats que els facen ser més competitius en el mercat laboral. En aquest sentit, la principal prioritat consisteix a reduir la taxa d’abandó escolar, a més de millorar les oportunitats de formació professional i ensenyament superior.
Aquests fons funcionen a través de l’acord la Comissió Europea amb l’Estat membre de manera que es financen un o més programes per un període de 7 anys. En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança els nous itineraris de tercer i quart d’ESO. En tercer d’ESO les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Acadèmiques i les Matemàtiques Orientades a les Ensenyances Aplicades i en quart, l’itinerari d’Ensenyances Aplicades i l’Itinerari d’Ensenyances Acadèmiques

Per a saber més
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langld=es
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.cfm

A_CON

FSEpos_val

ÍTACA FAMÍLIA

Per tal de millorar la comunicació del centre amb les famílies a través del correu electrònic i dels mòbils, hem facilitat al nostre alumnat un imprés per sol·licitar l’alta en el servei d’ÍTACA FAMÍLIA. A través d’aquest servei, accedireu ràpidament a informació dels vostres fills quant a faltes, notes i avisos del professorat.

COL·LABORACIÓ MEDIAMBIENTAL

El centre, en la seua aposta per a la millora del mediambient i reciclatge, vol animar-vos al reciclatges dels cartutxos de tinta i tòners de les vostres impressores i també perquè no, dels vostres coneguts. Per aquest motiu, hem decidit instal·lar en consergeria caixes per a després ser transmeses a empreses encarregades del tractaments d’aquests residus. També us recordem que continuem en la recollida de taps destinats a accions humanitàries concretes.