Anunci del banc de llibres

El proper curs 2017/2018, el Banc de Llibres només suministrarà de forma gratuïta els llibres a les famílies que així ho han sol·licitat.
Per tant les famílies hauran d’encarregar-se de la compra dels quaderns de treball d’anglés/francés directament.

Banc de llibres curs 2017-18

Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho del 5 al 20 de juny de 2017, amb la sol·licitud electrònica que consta en la web: https://sede.gva.es la sol·licitud impresa es presentarà al centre on es trobe

matriculat l ́alumnat.

L ‘alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016/17 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant del banc de llibres 2017/18, ja que aquesta condició es manté si no es renuncia. En cas de renúncia es farà amb la sol·licitud habilitada. aquesta renúncia no eximirà de l ́obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

En qualsevol dels casos serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2016/17 en el centre on han estat matriculats.

Per a més informació tens el Web de Xarxa llibres

Calendari admissió 2017-2018

  http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

Calendari d’admissió ESO i BATXILLERAT Curs 2017/18

 

NIVELL

Presentació sol·licituds

Llistes Provisionals

Llistes Definitives

ESO

22/05-31/05

12/07

19/07

BATXILLERAT

22/05-31/05

12/07

19/07

 

Presentació del requisit acadèmic: 19/06 fins al 07/07

NIVELL

Presentació sol·licituds

Llistes Provisionals

Llistes Definitives

FP BÀSICA

25/05-06/06

20/06

26/06

CICLES

25/05-06/06

11/07

18/07

 

Presentació del requisit acadèmic: del 20/06 al 10/07

 Per a les sol·licituds d’admissió a Cicles o FP Bàsica es farà ús previ de l’assistent telemàtic disponible en http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

Proves d’accés als cicles formatius

L’accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:
Una, l’accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
Una altra, l’accés a través d’una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l’alumnat que no reunix els requisits acadèmics d’accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d’accedir a la Formació Professional sempre que, a través d’una prova regulada per les Administracions Educatives, l’aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.
Calendari Proves d’Accés 2017

 • INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig de 2017, els dos inclosos. La prova es realitza en els centres que imparteixen formació professional. Per aquest motiu, al nostre centre es pot realitzar la prova de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 7 de juny de 2017
 • Publicació llistes provisionals d’admesos: 7 de juny de 2017.
 • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 14 de juny de 2017.
 • PROVES GRAU MITJÀ: 19 de juny de 2017.
 • PROVES GRAU SUPERIOR: 20 de juny de 2017.
 • Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà i grau superior: 28 de juny de 2017.
 • Termini d’entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior: del 17 de maig al 5 de juliol de 2017, els dos inclosos.
 • Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior: 7 de juliol de 2017

PROCÉS D’ADMISSIÓ

Ja ha eixit publicat el calendari per al procés d’admissió tant d’ESO com de Batxillerat. La novetat fonamental és que el procés es realitza en una fase única i no hi ha un període extraordinari. Els estudiants dels col·legis adscrits com els alumnes del centre no han de fer res fins al moment de la matrícula. Tanmateix, l’alumnat que vulga fer Batxillerat, siga o no del centre, ha d’omplir la instància corresponent, encara que l’alumnat del centre té accés prioritari.
Adjuntem el calendari d’admissió de manera abreviadaCALENDARI ADMISSIÓ ESO_BATX CURS 2016_17