El lliurament de llibres de text i material curricular es realitzarà en el centre on l’alumne o l’alumna estiga
matriculat/da el curs 2018-2019, excepte aquell que es matricule en primer d’Educació Primària, que ho farà
en el centre on es matricule el curs 2019-2020.

Per reunir els requisits de participació en el Banc de Llibres cal que, a la finalització del curs acadèmic 2018-
2019, faça entrega del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular que han fet ús durant eixe curs
escolar, a excepció de l’alumnat que s’incorpore a 1r de primària i provinent de 5 anys Infantil.

En aquest sentit cal tindre en compte el que s’indica en l’article 10.2 de l’Orde 26/2016: “El deteriorament dels
materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de
l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat”, exceptuant el material corresponent a 1r i 2n
d’Educació Primària, que amb caràcter general es considera no reutilitzable.

Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en aquest document l’opció
corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l’obligació de tornar els llibres de text o material curricular que li
han sigut deixats en préstec.

Si l’alumne o l’alumna causa BAIXA en un centre durant el curs, caldrà igualment que faça l’entrega, en el
centre on causa baixa, del lot complet dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en
règim de préstec. Veure “Trasllat de matrícula” del punt 5.2.

Aquest document també estarà a disposició de les famílies a la pàgina web,
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
perquè l’imprimisquen, l’emplenen i junt amb els llibres de text o material curricular que lliuren, el presenten
en el centre on el seu fill o filla es troba matriculat/da el curs 2018-2019.

Les famílies marcaran les caselles corresponents, ja facen l’entrega del lot complet, parcial o de renúncia, i
indicaran els llibres de text o material curricular que entreguen.

Si el centre així ho determina, es podrà fer una entrega parcial si es tenen assignatures pendents
d’avaluar, inicialment marcaran aquesta casella. Una vegada realitzada l’avaluació de les matèries i en
facen l’entrega, el centre marcarà com que ha entregat el lot sencer, donant-li una còpia a la família.